دانشنامه

سی و ششمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: بمباران منظومه‌ی شمسی جوان

سی و ششمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: بمباران منظومه‌ی شمسی جوان

اندکی پس از تشکیل منظومه شمسی، تعداد زیادی شهابسنگ با سیاره‌های سنگی برخورد کردند و دره‌های بزرگی ایجاد نمودند.

سی و هفتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: ذره‌بین‌های کیهانی

سی و هفتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: ذره‌بین‌های کیهانی

کشف ذره‌بین‌های کیهانی راه‌گشای دانشمندان در درک بهتر آنچه که رصد می‌کنند شد و به آنان کمک کرد تا به نقاط دورتری از فضا بنگرند

سی و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: اجرام فضایی از چه ساخته شده‌اند

سی و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: اجرام فضایی از چه ساخته شده‌اند

با استفاده از بررسی طیف‌های نور ساطع‌شده از یک جسم، از جمله یک جرم فضایی، می‌توان به اجزای آن پی برد.

سی و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: سیاره‌ای در حال تولد

سی و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: سیاره‌ای در حال تولد

در سال ۲۰۱۱، ستاره‌شناسان سیاره‌ای در حال تولد یافتند که با وجود حجم مشتری‌گونش، هنوز در حال رشد و نمو بود.