گالیله

زحل ـ ارباب حلقه‌ها

زحل ـ ارباب حلقه‌ها

زحل ششمین سیاره منظومه شمسی است و پس از مشتری، بزرگ‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. زحل یک غول گازی است، با قطری تقریباً شش برابر قطر زمین.